Projekty realizowane w szkole

Projekt "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Uczeń > Projekty realizowane w szkole > Projekt "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"

Projekt "Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI"

 

„Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner
Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego - Partnera wiodącego - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera - Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

Cel główny projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:
- organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
- doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
- wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
- wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.
 

Efekty/ Działania:  podniesienie wiedzy uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, w zakresie kompetencji kluczowych.

Dane kontaktowe do koordynatora :

Koordynator ZSGE

Urszula Przybylska

Tel. (63) 2425421 wew. 150 e-mail: uprzybylska@zsge.pl

Starostwo Powiatowe Konin                                       
Elżbieta Piaseczna
Kierownik projektu
tel. (63) 240 32 60e-mail: elzbietapiaseczna@powiat.konin.pl

PODSUMOWANIE II EDYCJI PROJEKTU

„ Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” skierowany był do uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego klas pierwszych, drugich i trzecich. Jednym z podstawowych działań projektowych było powstanie pracowni biologicznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów. Doposażenie pracowni uatrakcyjniło ofertę edukacyjną oraz pozwoliło uczniom na naukę w drodze doświadczeń, a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.

W wyniku przeprowadzonych zajęć projektowych uczniowie nabyli  doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne.Poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe projekt przyczynił  się do rozwoju postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia te uświadomiły uczniom, co będzie im towarzyszyć, gdy obiorą wymarzoną ścieżkę zawodową.

Warsztaty naukowe z geografii prowadzone metoda eksperymentu umożliwiły uczniom zapoznanie się ze środowiskiem geograficznym Regionu Konińskiego.  Zaznajomili się z podstawowymi prawami geografii społeczno-ekonomicznej, nauczyli się wykorzystywać podstawowe metody badawcze m.in. obserwację terenową, pomiar.

W ramach koła zainteresowań z biologii (w doposażonej pracowni), prowadzone metodą eksperymentu i doświadczeń, kształtowano  postawy twórcze, rozwijano pomysłowość w myśleniu i działaniu. Uczniowie planowali  eksperymenty, wykonywali doświadczenia i  wyciągali  wnioski. Dbali o płynne posługiwanie się terminologią z zakresu biologii, prowadzili doświadczenia i eksperymenty.

Dzięki zajęciom wyrównawczym z j. angielskiego i z matematyki uczestnicy projektu mogli wyrównać  zaległości i braki w wiadomościach , mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy przekazywanej na lekcjach oraz skorzystania z indywidualnej formy pomocy nauczyciela. Dzięki tym zajęciom osiągnęli  lepsze wyniki w nauce , podnieśli poziom samooceny, zwiększyli  wiarę we własne siły.

Wsparciem w ramach projektu objęci byli  także uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie udoskonalili umiejętność radzenia sobie ze stresem, wzmocnili poczucie własnej wartości oraz motywację do pracy.Zajęcia  rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne rozwijałyumiejętności   podejmowania współpracy, lepszego kontrolowania trudnych emocji oraz  wyrażania swojego zdania w sposób asertywny. Podczas zajęć logopedycznych kształtowali umiejętności, będące wynikiem pewnych dysfunkcji. W czasie spotkań z doradztwa, indywidualnie uczniowie poznali predyspozycje zawodowe, zdolności komunikacyjne i organizacyjne, zainteresowania i skłonności. Założona została teczka zawodowa, którą uczniowie odebrali na koniec spotkań.