Uczeń

Rzecznik praw ucznia

ZSGE > Dla ucznia/rodzica > Uczeń > Rzecznik praw ucznia

PANI AGNIESZKA ŚNIEGOWSKA-SZMAJ

Wszyscy UCZNIOWIE mogą kierować swoje pytania i napisać o swoich problemach na podany poniżej adres: rzecznikzsge@onet.pl

 

Najważniejsze uprawnienia zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka (uchwalonej przez ONZ w 1989r., ratyfikowanej przez Polskę w 1991r.):

 • prawo do życia i rozwoju,

 • prawo do posiadania stanu cywilnego, tzn. do rejestracji po urodzeniu i do posiadania imienia i nazwiska,

 • prawo do uzyskania obywatelstwa,

 • wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do wieku dziecka,

 • wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych, wszelkiego okrucieństwa,

 • prawo do ochrony zdrowia,

 • prawo do odpowiednich warunków życia,

 • prawo do wypoczynku, rozrywki i zabawy,

 • prawo do nauki,

 • prawo do korzystania z dóbr kultury,

 • prawo do informacji,

 • prawo do znajomości swoich praw.

Ważne telefony
63 242 34 71 (codziennie od 08.00 do 15.00), tel. kom. 601 148 348 – Rzecznik Praw Dziecka TPD w Koninie
0 800 12 01 48 - „Zatrzymaj przemoc”(numer bezpłatny)
116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
0 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Wszelkie informację dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka Rzecznik Praw Dziecka - p. Monika Horna-Cieślak
Biura Rzecznika Praw Dziecka

Aktualny adres:
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
www.brpd.gov.pl

 

 Prawa uczniów (na podstawie STATUTU)

1. Uczeń ZSGE ma prawo do:

 • Wiedzy o przysługujących mu prawach oraz sposobie postępowania w przypadku ich naruszenia.
 • Poznania kryteriów i zasad oceniania.
 • Wykorzystywania wszystkich możliwości stworzonych przez szkołę do zdobywania wiedzy                 i umiejętności.
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz poszanowania swej godności.
 • Właściwego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej procesu edukacyjnego.
 • Wyrażania własnych opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania i pracy szkoły oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi. Sposób wyrażania opinii nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 • Swobodnego wyrażania własnych poglądów, pod warunkiem że nie naruszają one zasad moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób.
 • Swobodnego wyrażania wyznawanej religii lub przekonań; sposób wyrażania własnych przekonań nie może obrażać uczuć i przekonań innych osób.
 • Poszanowania godności własnej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych i rodzinnych.
 • Nietykalności osobistej.
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 • Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 • Korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej.

2. Uczeń ma prawo do bezpiecznego pobytu w szkole.

 • Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych i innych zorganizowanych form edukacyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący.
 • Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 • Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek lub imprez odpowiadają wyznaczeni opiekunowie.

3. Uczeń ma prawo do rzetelnej oceny swojej pracy i stawianych mu wymogów:

 • Poznania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
 • Jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny.
 • Znajomości zakresu materiału i terminów sprawdzianów i prac klasowych co najmniej tydzień wcześniej.
 • Pisania dziennie nie więcej niż jednego sprawdzianu lub pracy klasowej obejmujących ponad trzy jednostki lekcyjne i nie więcej niż pięć takich prac w tygodniu.
 • Otrzymania do wglądu poprawionego sprawdzianu (pracy klasowej) w ciągu dwóch tygodni od dnia pisania z możliwością pokazania rodzicom.
 • Zgłaszania nauczycielowi przed lekcją nieprzygotowania (jeden raz w semestrze z przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1-2 godziny i dwa razy z przedmiotów, których wymiar w tygodniu wynosi 3 i więcej godzin).
 • Do nieodpytywania bezpośrednio po feriach i przerwach świątecznych.
 • Do korzystania z wszelkich form dostępnej opieki medycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej.

4.      W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

5.      Wychowawca klasy lub pedagog szkolny rozpatruje skargę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

6.      W razie nierozpatrzenia skargi w terminie wskazanym w pkt. 5, niemożliwości jej rozpatrzenia oraz w razie odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu załatwienia skargi, wychowawca klasy lub pedagog szkolny niezwłocznie przekazują skargę dyrektorowi ZSGE.

7.      Dyrektor ZSGE rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia liczy się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.

8.      W sprawach spornych rodzice mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

9.      W sytuacji wejścia ucznia w konflikt (rówieśniczy, z nauczycielem, czy innym pracownikiem szkoły, rodzicem) uczeń ma prawo do poddania się mediacji przeprowadzonej przez mediatora szkolnego lub zewnętrznego.

10.  Poddanie się mediacji daje możliwość odstąpienia od ukarania dyscyplinarnego wobec ucznia.

11.  Warunkiem koniecznym jest oświadczenie mediatora o pozytywnym wyniku mediacji oraz przestrzeganie przez strony zawartego porozumienia w czasie wskazanym przez mediatora.

12.   Złamanie wskazanych warunków skutkuje ponownym wszczęciem postępowania  dyscyplinarnego.

13.  W przypadku recydywy uczeń traci możliwość uczestniczenia w mediacji.                                                                                          

DROGI UCZNIU! PAMIĘTAJ OPRÓCZ PRAW MASZ TAKŻE OBOWIĄZKI!

<